E-poes “Hookahshop.lt” kaupade ostmise ja müümise reeglid

Uuendatud 05.08.2020 

Muud lehed:

SUITSETAMISE INIMKORRALDUS

TAGASTAMISE JA GARANTII PARANDAMINE

PRIVAATSUSPOLIITIKA

 1. Mõisted

1.1. Müüja - Kaupade tellimuses nimetatud füüsiline või juriidiline isik, kelle kaupa müüakse veebisaidil www.Hookahshop.lt vastavalt käesolevatele reeglitele ja kes vastutab Ostja esitatud tellimuse täitmise eest. Selle Müüja andmed, kellega sõlmitakse vastavate kaupade ostu-müügileping vastavalt käesolevatele reeglitele, täpsustatakse kaubatellimuses.

1.2. Hookahshop.lt - veebisait, mis asub aadressil www.Hookahshop.lt, kus müüjate kaupu müüb ja haldab Leedu Rahandusministeeriumi alluv riiklik maksuinspektsioon, registreeritud alaline resident: LBA PROJEKTAI, ettevõtte kood: 05611977, käibemaksukohustuslase kood: LT100013365018 , postimüük või veebimüük, kood vastavalt NACE Rev. 2-le * 479100 juriidiline, registrijärgne asukoht Architektų g. 87-50, LT- 04207 Vilnius. Hookahshop.lt mõistetakse käesolevates reeglites ka Müüjana seoses tema müüdud kaupadega.

1.3. Ostja - 1) teovõimeline füüsiline isik, st täisealiseks saanud isik, kelle suutlikkust ei piirata kohtumäärusega; 2) alaealine vanuses 14–18, kellel on vanemate või eestkostjate nõusolek, välja arvatud juhul, kui ta on emantsipeeritud; 3) juriidiline isik.

1.4. Peod - ostja ja müüja koos.

1.5. Isikuandmed - igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; "tuvastatav füüsiline isik" - isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige identifikaatori, nagu nimi, isikukood, asukoht ja Interneti-identifikaator, või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise identifikaatori järgi, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi tunnused.

1.6. Reeglid on need „Hookahshop.lt kaupade ostu-müügi reeglid“, mida rakendatakse Hookahshop.lt poolt ostja igale ostule ning igale ostja ja müüja vahel sõlmitud ostu-müügilepingule.

1.7. Konto - Hookahshop.lt-s registreerimise tulemus, mis põhineb Ostja www.Hookahshop.lt kasutamise reeglitel, mille tõttu luuakse Ostja isiklik konto (konto), mis kaitseb tema isikuandmeid ja tellimuste ajalugu.

1.8. Privaatsuspoliitika - Hookahshop.lt poolt heaks kiidetud dokument, mis sätestab Isikuandmete kogumise, säilitamise, töötlemise ja säilitamise põhireeglid, kasutades Hookahshop.lt privaatsuspoliitikat, ei hõlma Isikuandmete töötlemist, kui selliseid andmeid töötleb Müüja. Isikuandmete töötlemine Müüja poolt toimub vastavalt Müüja kehtestatud korrale. Enne kauba ostmist ja selle lepingu sõlmimist Müüjaga peaks Ostja hoolikalt tutvuma Müüja rakendatud isikuandmete töötlemise poliitikaga.

1.9. Leping - Ostja ja Müüja vahel sõlmitud vastava Kauba ostu-müügileping, mida loetakse sõlmituks Tellimuse kinnitamise hetkest ehk tellimuse esitamise hetkest. Leitakse, et iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingu tingimused on identsed käesolevate reeglite tingimustega ja pooled täidavad sellised lepingud alati vastavalt käesolevatele reeglitele.

1.10. Tellimus - kauba tellimus, mis täpsustab kaupu, mida ostja soovib müüjalt osta, määratletud samas tellimuses.

 

 1. Üldsätted

2.1. Ostja kinnitab Reeglid pärast nendega tutvumist ja linnukese märkimise väljale väite "Olen tutvunud Hookahshop.lt reeglitega kauba ostmiseks ja müümiseks ning nõustun nendega" kõrval. Sel viisil kinnitatud reeglid on Pooltele siduv juriidiline dokument, mis sätestab Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, kauba ostmise ja tasumise tingimused, kohaletoimetamise ja tagastamise protseduurid, poolte vastutuse ning muud tingimused, mis on seotud Hookahshop.lt kaupade ostu-müügiga.

2.2. Hookahshop.lt konto loomisega kinnitab Ostja Reeglid esimesel registreerimisel. Pärast seda, kui Ostja on reeglid esimesel registreerimisel (konto loomisel) kinnitanud, kehtivad Reeglid kõigi Hookahshop.lt tehtud Ostja ostude ja kõigi Müüjatega enne ajakohastatud Reeglite avaldamist sõlmitud ostu-müügilepingute suhtes. Pärast reeglite ajakohastamist rakendatakse neid käesolevas punktis käsitletud korras alates nende avaldamisest Hookahshop.lt-s.

2.3. Hookahshop.lt-st on õigus osta ainult Reeglite punktis 1.3 määratletud ostjatel. Reeglite kinnitamisega ning privaatsuspoliitikaga (reeglite punkt 2.4) ja Hookahshop.lt kasutamise reeglitega tutvudes kinnitab Ostja, et tal on õigus osta kaupu Hookahshop.lt-st.

2.4. Hookahshop.lt-l on õigus vajadusel või Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud tingimustel reegleid muuta, muuta või täiendada. Ostjat teavitatakse sellest, kui logite sisse kontolt või Hookahshop.lt, kui ostate kaupu valitud müüjalt pärast Reeglite uue versiooni jõustumist.

2.5. Ostja peab tutvuma privaatsuspoliitikaga, mille on heaks kiitnud ja avalikult välja kuulutanud Hookahshop.lt. Ostja isikuandmed edastatakse ka Müüjale, kellelt Ostja Kaupu ostab, ja selliseid Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Müüja tellimusele, samuti Hookahshop.lt ja Müüja vahelistele turvakohustustele.

2.6. Kui Müüjal on õigus või kohustus esitada Ostjale teavet või dokumente e-posti teel, vastutab Ostja kõigil juhtudel Müüjale Ostjale kuuluva kehtiva e-posti aadressi edastamise eest.

 

 1. Kauba tellimine, ostu-müügi õigussuhte loomise hetk

3.1. Ostja saab Hookahshop.lt kaupa tellida, valides ühe järgmistest viisidest:

3.1.1. registreerudes veebis aadressil Hookahshop.lt (sisestades oma registreerimisnime ja parooli);

3.1.2. telefon;

3.1.3. kauplustes.

3.2. Kauba tellimisel ühel Reeglite punktides 3.1.1 - 3.1.2 nimetatud viisil peab Ostja Hookahshop.lt süsteemis toodud asjakohastel teabeväljadel märkima oma Isikuandmed, mis on vajalikud kaupade nõuetekohaseks tellimiseks, mida Hookahshop.lt töötleb vastavalt Privaatsuspoliitikale.

3.3. Telefoni- või kauplustes esitatud kaupade tellimused täidetakse vastavalt reeglitele ja nende suhtes kehtivad privaatsuspoliitika sätted. Tellimuse esitamisega nõustub Ostja Reeglite ja nende rakendamisega.

3.4. Kui Ostja, olles ostetud toote või teenuse valinud ja ostukorvi moodustanud, täidab kõik tellimuse etapid, millest viimane on makseviisi valik ja kinnitus, loetakse, et Müüjal ja Ostjal on ostu-müügileping. Tellimuse kinnitamisest teavitatakse Ostjat teate esitamisega Ostja määratud e-posti teel. Müüja saadab Ostjale linki kehtivatele Reeglitele koos tellimuse kinnitusega Ostja antud e-posti aadressile.

3.5. Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et tellitud kauba juhendamine leedu keeles peaks toimuma hiljemalt kauba kohaletoimetamise ajal Ostja määratud e-posti aadressile. Kogu oluline teave toote ja selle omaduste kohta on toodud Müüja tootekirjelduses Hookahshop.lt.

3.6. Iga Ostja tellimus salvestatakse Hookahshop.lt ja Müüja andmebaasis vastavalt nende privaatsuspoliitikas kehtestatud korrale.

 

 1. Ostja õigused

4.1. Ostjal on õigus osta kaupu ja tellida teenuseid Hookahshop.lt-st käesolevate reeglitega kehtestatud korras.

4.2. Ostjal on õigus tellimus tühistada käesolevates reeglites kehtestatud korras.

4.3. Ostjal on õigus lepingust taganeda käesolevates reeglites kehtestatud korras.

4.4. Ostjal on õigus ostetud kaubad asendada või tagastada reeglites kehtestatud korras.

4.5. Ostjal on muud käesolevates reeglites, privaatsuseeskirjades, Hookahshop.lt kasutustingimustes ja Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused.

 

 1. Ostja kohustused

5.1. Hookahshop.lt kasutamisel peab ostja täitma oma kohustused, järgima neid reegleid, privaatsuspoliitikat, Hookahshop.lt kasutuseeskirju, muid tingimusi, millele Hookahshop.lt on selgelt näidanud, ega tohi rikkuda Leedu Vabariigi õigusakte.

5.2. Ostja peab tellitud kaupade või teenuste eest tasuma ja aktsepteerima neid käesolevates reeglites kehtestatud korras. Olles otsustanud kaubale järele tulla, peab Ostja need Reeglites kindlaksmääratud tingimustel järele tulema valitud kauplusest.

 

 1. Müüja õigused

6.1. Müüjal ja Hookahshop.lt-l on õigus oma tellimus Ostjale ette teatamata tühistada, kui Ostja, olles valinud Reeglite punktides 8.2.1 või 8.2.2 sätestatud makseviisid, ei tasu kauba eest 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

6.2. Kui Ostja valib reeglite punktis 8.2.3 sätestatud makseviisi, on Müüjal Hookahshop.lt kaudu õigus tellimuses sisalduva teabe osas ebakindluse korral pöörduda Ostja poole tellimuses täpsustatud andmetega. Sellisel juhul algab kauba kohaletoimetamise tähtaeg Ostjaga kontakti saamise päevast. Ostja tellimuse võib ilma ette teatamata tühistada, kui: i) kui Müüja ei võta Ostjaga ühendust 2 (kahe) tööpäeva jooksul pärast tellimuse esitamist või ii) kui Ostja ei esita Müüjale nõutavaid andmeid Müüja määratud aja jooksul või iii) kui Ostja ei anna Müüjale nõusolekut andmete kontrollimine.

6.3. Müüjal on õigus oma äranägemise järgi ilma Ostja eraldi nõusolekuta jagada tema valitud kaupade ost (ostus oleva konkreetse müüja kaubad) eraldi tellimusteks, välja arvatud juhul, kui Ostja soovib osta kaupa ostukorvi ühe ühise tellimuse vormistamise teel. Sellise jaotuse korral jaotatakse konkreetse tellimuse lisateenuste (nt kättetoimetamine, kohaletoimetamine jne) hind vastavalt üksikutele tellimustele ja arvutatakse iga tellimuse kohta eraldi ning võib seetõttu erineda konkreetse kauba kirjelduses täpsustatud hinnast. Müüjal on muud käesolevates reeglites, privaatsuspoliitikas, muudes Hookahshop.lt dokumentides ja Leedu Vabariigi õigusaktides kehtestatud õigused.

 

 1. Müüja kohustused

7.1. Müüja kohustub täitma Ostja tellimused käesolevates reeglites kehtestatud korras ja suhtlema Ostjaga Hookahshop.lt veebisaidi kaudu ning mitte kunagi suhtlema Ostjaga muude kanalite kaudu, välja arvatud juhul, kui käesolevates reeglites või Hookahshop.lt veebisaidil on seda otseselt ette nähtud. Ostja ja Müüja kinnitavad käesolevaga sõnaselgelt, et igasugune väljaspool Hookahshop.lt veebisaiti (süsteemi) tehtud tellimuse täitmisega seotud suhtlus ei ole osapooltele siduv ega ole nende jaoks kohustuslik.

7.2. Müüja kohustub edastama Ostjale Hookahshop.lt süsteemis selgelt ja arusaadavalt Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artiklis 6.228-7 kehtestatud teabe.

7.3. Müüja ja Hookahshop.lt kohustuvad austama Ostja privaatsust, töötlema Ostja isikuandmeid ainult vastavalt reeglitele, privaatsuspoliitikale, Hookahshop.lt kasutustingimustele ning Leedu Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele.

7.4. Hookahshop.lt kohustub ostjat enne tellimuse esitamist teavitama tellimuse täitmiseks vajalike Hookahshop.lt funktsioonide peatamisest või lõpetamisest, samuti reeglite punktides 6.2 - 6.3 nimetatud muudatustest. Teabe esitamist Hookahshop.lt kontol või Hookahshop.lt e-kaubanduse veebisaidil peetakse asjakohaseks teabeks. Kui Ostja tellimus on juba täitmiseks vastu võetud, teavitatakse Ostjat selle tellimuse täitmiseks vajalike Hookahshop.lt funktsioonide peatamisest või lõpetamisest ühe Ostja poolt antud kontaktandmetega (telefoni, sms või e-posti teel).

7.5. Reeglites sätestatud tingimustel kohustub Müüja tarnima Ostja tellitud kaubad ja võtma vastu Ostja tagastatud kauba.

7.6. Juhul, kui Müüjal pole oluliste asjaolude tõttu võimalik tellitud toodet Ostjale tarnida, võib Hookahshop.lt pakkuda talle sarnast või analoogset toodet, mida müüb teine Müüja, teavitades sellest Ostja antud kontaktandmetel (telefoni, sms või e-posti teel). Kui Ostja ei nõustu, et konkreetse Müüja kaubad asendatakse teise Müüja poolt müüdava sarnase või sarnase tootega, kohustub Müüja, kes ei suuda Ostja valitud kaupa tarnida, tagastada Ostjale raha 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul. tellimus.

7.7. Juhul, kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates pakkumise esitamisest on Ostja Hookahshop.lt e-kaubanduse veebisaidil näidatud ühe kontakti kaudu kinnitanud, et nõustub toodet vahetama teise müüja vastu, kohustub algne müüja ostjale tagasi pöörduma. kaup, mida algne müüja ei suuda tarnida ja hinna erinevust kompenseerida.

7.8. Müüja peab Ostja nõuetega mittenõustumisel esitama Ostjale üksikasjaliku põhjendatud kirjaliku vastuse hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates ostja avalduse kättesaamise kuupäevast Hookahshop.lt kaudu, kui Leedu Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktid ei sätesta teisiti.

7.9. Müüja kohustub täitma muid müüjale Leedu Vabariigi reeglite ja õigusaktidega pandud kohustusi.

 

 1. Toormehinnad, maksmise kord ja tingimused

8.1. Hookahshop.lt-s olevate kaupade hinnad on märgitud eurodes, sealhulgas õigusaktide kohaselt sel ajal kehtinud käibemaksu summa ja muud maksud, kui neid on.

8.2. Ostja saab tellitud kauba eest tasuda ühel järgmistest viisidest (valik võib olla piiratud, seetõttu on vastava tellimuse kõrval näidatud lõplik vastava tellimuse makseviiside loetelu):

 

8.2.1. elektroonilise panganduse kasutamine;

8.2.2. Pangaülekanne;

8.2.3. sularaha või pangakaart kauba kohaletoimetamise / kogumise ajal;

8.2.4. muudel Hookahshop.lt veebisaidil täpsustatud viisidel

 

8.3. Kui Müüja saab kauba eest tasu või saab kinnituse ostu finantseerimise kohta (kui sellist makseviisi rakendatakse ja kui Ostja on valinud Reeglite punktis 8.2.4 kehtestatud makseviisi), kinnitatakse kauba tellimus.

8.4. Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et ostudokumendid - käibemaksuarved, mis on ühtlasi kauba suhtes kehtivad garantiidokumendid, võidakse kaubale füüsiliselt esitada või elektrooniliselt Ostja registreerimisvormis märgitud e-posti aadressile kohe pärast tellimist. Käibemaksuarvetel näidatakse Müüja andmed, valitud kaubad, nende kogus, antud allahindlused, kauba lõplik hind koos kõigi maksudega ning muud vajalikud andmed, mis on kinnitatud raamatupidamist reguleerivate õigusaktidega.

8.5. Kauba hind võib muutuda pärast seda, kui Müüja on tellimuse kinnitanud, ainult erandjuhtudel, kui kauba hind on muutunud infosüsteemide tehnilise vea, ilmsete vigade parandamise ja muude Müüjast sõltumatute objektiivsete sisuliste põhjuste tõttu (tõendite korral). Kui sellisel juhul ei nõustu Ostja toodet uue hinnaga ostma, võib Ostja tellimuse tühistada, teavitades sellest müüjat Hookahshop.lt piires 2 (kahe) tööpäeva jooksul Hookahshop.lt e-kaubanduse veebisaidil täpsustatud kontaktidest. sellise tühistatud tellimuse alusel makstud summad.

 

 1. Kauba kohaletoimetamine

9.1. Kauba tellimisel võib Ostja valida ühe Müüja poolt müüdud kauba konkreetses pakkumises nimetatud kauba esitamise viisi.

9.2. Kui Ostja valib tellimuse ajal kojukande teenuse:

9.2.1. Ostja kohustub märkima kauba täpse kohaletoimetamise koha.

9.2.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Kauba vastuvõtmisel tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass või uue juhiloa näidis). Kui Ostja ei aktsepteeri kaupu ise, kuigi kaup toimetatakse kohale Ostja määratud aadressil, on Müüjal õigus kaup üle anda teisele isikule Ostja määratud aadressil ning Ostjal pole õigust müüjale pretensioone esitada.

9.2.3. Kauba toimetab kohale Müüja või tema volitatud esindaja.

9.3. Ostja saab kaubale tasuta järele tulla Hookahshop.lt poest. Kui ostja valib tellimuse vormistamisel järgmise meetodi:

 

9.3.1. Tellitud kaubale tuleb järele tulla hiljemalt 3 (kolm) tööpäeva pärast seda, kui Müüja on Ostjale e-posti teel teatanud, et kaubale saab järele tulla.

9.3.2. Kaupadele saab järele tulla ainult tellimuse esitanud isik või tellimuse esitamise ajal nimetatud isik. Kaubale järele tulles peab olema kaasas kehtiv isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass või uue mudeli juhiluba) ja esitama selle Hookahshop.lt töötajale.

9.4. Kui Ostja valib tellimuse vormistamise ajal Kauba kohaletoimetamise Omniva postkontorisse või LP EXPRESS pakiautomaati:

9.4.1. Alla 30 kg kaaluvate kaupade eest saab järele tulla Omniva postiautomaatidest või iseteenindusterminalidest LP EXPRESS. Üle 30 kg raskemaid kaupu postkontoritesse ja pakiautomaati ei tarnita.

9.4.2. Saadetis tuleb Omniva sularahaautomaadist järele tuua 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on Ostjale e-posti teel teatanud, et kaubale saab järele tulla. Saadetis tuleb järele tuua LP EXPRESS paki iseteenindusterminalist 5 (viie) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui kuller on Ostjat teavitanud, et kaubale saab järele tulla.

9.4.3. Ostjale kehtivaid tarnetingimusi ja tasu kirjeldatakse: LP EXPRESS - https://hookahshop.lt/atsiimkite-siunta-lp-express-siuntu-savitarnos-terminaluose/ ja Omniva - https://hookahshop.lt/atsiimkite-siunta-omniva-pastomatuose/.

9.5. Tootekirjelduses toodud tarnetingimused on esialgsed. Müüja toimetab kauba Ostjale vastavalt tellimuse kinnituses toodud tingimustele. Kohaletoimetamise tähtajad ei kehti juhtudel, kui vajalikke kaupu pole Müüja laos ja Ostjat teavitatakse tellitud kauba puudumisest. Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine hilineda ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei sõltu Müüjast. Sellisel juhul kohustub Müüja võtma Ostjaga viivitamatult ühendust ning leppima kokku kauba kohaletoimetamise tingimused ja muud tingimused. Kui Müüja ei tarnita kaupa kauba tellimuses määratud tähtaja jooksul ja Pooled ei lepi kokku kauba kohaletoimetamise täiendavas tähtajas, võib Ostja kasutada kauba või teenuse ostu-müügilepingust keeldumise õigust.

9.7. Müüja vabastatakse vastutusest kauba kättetoimetamistingimuste rikkumise eest, kui kaupa ei tarnita Ostjale või ei tarnita õigeaegselt kolmandate isikute süül, kes ei ole müüjaga seotud ja / või sõltumatud Müüjast, või asjaoludest, mis ei sõltu Ostjast.

9.8. Kauba füüsilise kogumise korral Poes - kontrollige Hookahshop.lt-lt saadetise ja toote (toodete) seisukorda ning allkirjastage saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokument. Pärast seda, kui Ostja on allkirjastanud kauba üleandmise-vastuvõtmise dokumendi, loetakse kaup heas korras, ilma kahjustusteta, mille põhjus on tingitud tehasevälistest defektidest, ning toote (te) s ei esine lahknevusi. Märgates, et tarnitud toote pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), toode (tooted) on kahjustatud ja / või toode (tooted) on vales konfiguratsioonis, peab Ostja selle märkima toote üleandmise-vastuvõtmise dokumendis ja kauba füüsilise kogumise korral Poes - Hookahshop.lt, vormistada vorm vabas vormis saadetise ja / või toote (de) rikkumise / lahknevuste kohta. Kui Ostja seda ei tee, vabastatakse Müüja vastutusest kauba kahjustumise eest, kui sellise kahju põhjuseks ei ole tehaseviga ja kauba komplekteerimisel ilmnenud lahknevuste eest ainult juhul, kui neid erinevusi on võimalik välise kontrolli käigus tuvastada.

9.9. Kauba juhusliku kaotamise või kahjustumise oht läheb Ostjale üle alates kauba Ostjale üleandmise hetkest.

9.10. Kui vastavalt Reeglite punktidele 9.2 - 9.5 ei võta Ostja kaupa määratud tähtaja jooksul tagasi või jätab selle Ostjale tarnimata ning Ostja on kauba ja selle kohaletoimetamise eest tasunud, võtavad esindajad Ostjaga ühendust muu tarneaja ja / või meetodi osas. Kui Ostja ikka veel kaupu kokku ei võta või jätab need kättetoimetamata, tagastatakse sellised kaubad Müüjale, tellimus tühistatakse ja Ostjale tagastatakse pangatasud, lahutades Müüjale kehtivad pangatasud, vajadusel panga kättetoimetamise tasu ja haldustasu. , kui see on kohaldatav, sätestatud käesoleva eeskirja punktis 8.7.

9.11. Kui vastavalt Reeglite punktidele 9.2 - 9.5 ei võta Ostja kaupa määratud tähtaja jooksul tagasi või jätab selle Ostjale tarnimata ja Ostja ei ole kauba eest tasunud, tagastatakse selline kaup Müüjale ja tellimus tühistatakse.

 

 1. Toote kvaliteedi garantii ja aegumiskuupäev

10.1. Iga Müüja Hookahshop.lt poolt müüdava toote omadused on näidatud iga toote juurde lisatud tootekirjelduses.

10.2. Müüja poolt müügiks pakutavad kaubad on sobiva kvaliteediga. Toode vastab tarbija ostulepingule, kui:

10.2.1. toode vastab Müüja esitatud kirjeldusele ja sellel on samad omadused kui Tootel Hookahshop.lt reklaamimisel näite või mudelina Müüja poolt pakutaval tootel;

10.2.2. toode sobib ettenähtud otstarbeks;

10.2.3. toode vastab kvaliteedinäitajatele, mis on tavaliselt sama tüüpi kaupadele tüüpilised ja mida Ostja võib toote olemuse ning tootja, tema esindaja või müüja tehtud avalike avalduste, sealhulgas kauba reklaamimise ja märgistamise põhjal mõistlikult oodata.

10.3. Ei Müüja ega Hookahshop.lt ei vastuta selle eest, et Müüja Hookahshop.lt poolt müüdavate kaupade suurus, kuju, värv või muud parameetrid ei pruugi vastata Ostja kasutatava monitori tegelikule suurusele, kujule, värvile ega muudele parameetritele või muudel tehnilistel põhjustel, väljaspool Müüja kontrolli. Kauba fotod on ainult illustreerivad ja on illustratiivsed. Originaaltoodete värvid, pealdised, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid ja / või muud omadused võivad oma visuaalsete omaduste tõttu tegelikkusest erineda, seega palun vaadake toote kirjelduses täpsustatud toote omadusi. Ostjal soovitatakse tutvuda toote kirjeldusega.

10.4. Müüja annab teatud aja jooksul kehtiva kvaliteedigarantii erinevat tüüpi kaupadele, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on täpsustatud selliste kaupade kirjeldustes või koos kauba arvega, mis vastab garantiikaardile.

10.5. Müüja pakutav kvaliteedigarantii ei piira ega piira tarbijate õigusi, mis on õigusaktidega neile kehtestatud halva kvaliteediga toote või teenuse ostmisel.

10.6. Müüja ei osuta kaupadele garantiihooldusteenuseid (välja arvatud kauba toimimise lihtsad kontrollid, mis ei nõua eriteadmisi):

10.6.1. kui garantiiteenust pakkuvad keskused on väljaspool Leedu Vabariiki, korraldab Müüja kauba saatmise sellesse keskusesse;

10.6.2. kui garantiiteenust pakuvad keskused on Leedu Vabariigis, suunatakse Ostja sellesse keskusesse.

 

10.7. Teabekandjas sisalduv teave ei kuulu garantii alla. Andmete kadumise või taastamise kulusid ei kaeta.

10.8. Juhtudel, kui õigusaktidega on konkreetsetele kaupadele ette nähtud teatud säilivusaeg, kohustub Müüja selliseid kaupu Ostjale müüma nii, et tal oleks reaalne võimalus selliseid kaupu kasutada enne kõlblikkusaega.

10.9. Esitatakse teavet üksikute kaubatüüpide garantiitingimuste kohta - https://hookahshop.lt/grazinimas-ir-garantinis-taisymas/.

 

 1. Õigus taganeda kauba müügilepingust, tagastamisest ja vahetamisest

11.1. Õigus müügilepingust taganeda:

11.1.1. Ostjal on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul taganeda kauba müügilepingust põhjust põhjendamata, teatades sellest Müüjale või Hookahshop.lt, mis teavitab Müüjat Ostja otsusest lepingust taganeda. Ostja ei tohi seda õigust kasutada, sõlmides ühe Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artikli 6.22810 lõikes 2 loetletud lepingutest.

11.1.2. Ostja teavitab Hookahshop.lt ostu-müügilepingust taganemisest ühel järgmistest viisidest: täites taganemislepingu näidislepingu või esitades selge avalduse, milles on kirjas oma otsus lepingust taganeda. Taganemisteade saadetakse e-postiga. kirja teel info@hookahshop.lt. Ostja teate saamisel saadab Hookahshop.lt viivitamatult teate kättesaamise kohta kinnituse ja teavitab sellest Müüjat.

11.1.3. Müügilepingust taganemise õiguse kasutamiseks ettenähtud 14 (neliteist) päeva pikkune tähtaeg arvutatakse järgmiselt: a. müügilepingu sõlmimisel alates kuupäevast, mil ostja või tema määratud isik, välja arvatud vedaja, saab tellitud kauba kätte; b. kui Ostja on tellinud erinevatelt Müüjatelt ühes tellimuses rohkem kui ühe toote ja kaup tarnitakse eraldi - päevast, mil Ostja või tema määratud isik, välja arvatud vedaja, saab vastava Müüja kauba; c. kui kaup tarnitakse erinevates partiides või osades, alates päevast, mil Ostja või tema määratud isik, välja arvatud vedaja, saab viimase partii või osa; d. kui leping sõlmitakse kauba korrapäraseks kohaletoimetamiseks kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, alates päevast, mil ostja või tema määratud isik, välja arvatud vedaja, esimesed kaubad kätte saab.

11.1.4. Kui Ostja on ostu-müügilepingust keeldunud enne toote temale kättetoimetamist, peab Ostja sellest Hookahshop.lt veebisaidil näidatud kontaktide kaudu informeerima. Ostja keeldumine vormistatakse tellimuse tagasilükkamisena ja müüjat teavitatakse sellest.

11.1.5. Kui Ostja on ostu-müügilepingust taganenud pärast kauba üleandmist või on selle taganenud, kohaldatakse Reeglite punktis 11.6 sätestatud sätteid.

11.2. Müüjal on täiendav raha tagasi garantii

11.2.1. Pärast 14 (neljateistkümne), kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) päeva möödumist kauba üleandmise või kättesaamise päevast on Ostjal õigus kasutada Müüja poolt Ostjale antud täiendavat raha tagasi garantii, kui kõigil tagastatud kaupadel on autentsed sildid, kaitsekotid ja originaalpakend. pakend ei ole kahjustatud, st kaup ei ole müümisel väljanägemist kaotanud.

11.2.2. Ostja peab käesoleva garantii kasutamise kavatsusest teatama 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates kauba Ostjale üleandmise päevast. Teade saadetakse e-postiga. kirja teel info@hookahshop.lt, teatises peab olema märgitud tagastatav kaup.

11.2.3. Kui teavitamine toimub 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kauba Ostjale üleandmise päevast, kohaldatakse Reeglite punktis 11.1 sätestatut.

11.2.4. Kui teade saadetakse pärast 14 (neljateistkümne) kalendripäeva möödumist, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates kauba Ostjale üleandmise kuupäevast, kannab Ostja kõik kauba tagastamisega seotud kulud ja riskid. Kõigil juhtudel tuleb kaup asjaomasele Müüjale tagastada enne 30 (kolmekümne) kalendripäeva möödumist kauba üleandmise või kättesaamise päevast.

11.2.5. Ostjal on õigus kaubad tagastada, saates need Hookahshop.lt e-kaubanduse veebisaidil näidatud aadressidele või tuues need Hookahshop.lt poodi.

11.2.6. Müüja täiendavat raha tagasi garantii ei saa kasutada, kui tellitakse järgmised kaubad:

11.2.6.1. pakendatud kaubad, mis on pärast kohaletoimetamist lahti pakkitud ja mis ei ole tervise või hügieeni kaalutlustel tagastamiseks sobivad;

11.2.7. Kauba ja raha tagastamise kord on sätestatud reeglite punktis 11.6.

11.3. Sobiva kvaliteediga kaupade vahetamise ja tagastamise reeglid

11.3.1. Ostjal on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba temale üleandmise päevast asendada ostetud kaubad sarnaste erineva mõõtmete, kuju, värvi, mudeli või täielikkusega kaupadega. Kui kauba vahetamisel on hinnavahe, peab Ostja müüjale tasuma vastavalt ümberarvutatud hindadele. Ostja teade soovist kasutada käesolevas Reeglite punktis sätestatud õigust nimetatud tagastatud kaubaga saadetakse e-posti teel. e-kiri HookahShoplt@gmail.com.

11.3.2. Kauba kättesaamisel kohustub Müüja need asendama samade kaupadega ainult Ostja määratud kuju, suuruse, värvi, mudeli või täielikkuse järgi. Kui Müüjal pole asendamiseks sobivat toodet, tagastab ta toote eest tasutud raha Ostjale. Raha tagastatakse Ostjale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on saanud Ostja teate selle õiguse kasutamise soovist, ja kui Kaupa Müüjale ei tagastata, arvestatakse selles punktis sätestatud tähtaega tagastamise päevast.

11.3.3. Käesolevate Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et raha tagastatakse Ostja pangakontole, kui Ostja ja Müüja pole kokku leppinud teisiti.

11.3.4. Kauba ja raha tagastamise kord on sätestatud reeglite punktis 11.6.

11.4. Halva kvaliteediga kaupade vahetamise ja tagastamise reeglid

11.4.1. Müüdud kauba puudused kõrvaldatakse, ebakvaliteetne kaup asendatakse, tagastatakse reeglites kehtestatud korras ja arvestades Leedu Vabariigi õigusaktide nõudeid.

11.4.2. Kui Ostja on ostnud ebasobiva kvaliteediga kaupu ja on selle märkinud kauba üleandmise-vastuvõtmise dokumendis (kui see pole märgistatud, kehtivad reeglite punkti 11.3 sätted) või on kauba ebasobiv kvaliteet tingitud ostmise hetkel esinevast tootmisdefektist või tootja spetsifikatsioonide mittevastavusest, ja võib omal valikul nõuda:

11.4.2.1. et Müüja kõrvaldab kauba puudused mõistliku aja jooksul tasuta, kui puudused on kõrvaldatavad;

11.4.2.2. vastavalt vähendada ostuhinda;

11.4.2.3. toode asendatakse analoogilise sobiva kvaliteediga tootega, välja arvatud juhul, kui puudused on väikesed või need on põhjustatud Ostja süül;

11.4.2.4. tagastada makstud hind ja taganeda müügilepingust, kui ebasobiva kvaliteediga kaupade müük on tellimuse oluline rikkumine.

 

11.4.3. Ostja võib valida ainult ühe Reeglite punktis 11.4.2 sätestatud õiguskaitsevahendi. Ostja peab kauba müüjale tagastamisel oma valiku tegema. Kui Ostjal pole võimalust rakendada punktis 11.4.2 sätestatud meetodit, pakub Müüja punktis 11.4.2 sätestatud alternatiivset meetodit. Ostjal ei ole õigust valitud heastamismeetodit muuta. Ostjal ei ole õigust müügilepingut üles öelda, kui kauba defekt on ebaoluline.

11.4.4. Kauba tagastamiseks peab ostja vastama järgmistele tingimustele:

 

11.4.4.1. teavitama Müüjat arvel märgitud kontaktidel või Hookahshop.lt e-posti teel. kirja teel info@hookahshop.lt, Teatises peab olema märgitud tagastatav kaup;

11.4.4.2. esitada kauba soetamise dokument, garantii kinnitav dokument (kui see on väljastatud);

11.4.4.3. esitage vabas vormis taotlus ja esitage see aadressile Hookahshop.lt.

 

11.4.5. Ostja võib kasutada mitterahuldava kvaliteediga kaupade tagastamise õigust selle kauba ostudokumendis märgitud kvaliteedigarantii tähtaja jooksul, mille määrab Müüja, kellelt Ostja kauba ostis.

11.4.6. Ostja peab tasuma kättetoimetamiskulud ja tagastuskulud ning Müüja, olles veendunud, et kaup on tagastatud vale kvaliteedi tõttu, peab tagastama Ostjale tekkinud tarne- ja tagastuskulud, välja arvatud reeglites sätestatud erandid. Kauba tagastamisel lähtutakse reeglite punktist 11.6.

11.4.7. Raha tagastatakse Ostjale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on saanud Ostja teate ebakvaliteetse kauba kohta ning kui Ostja ei tagasta kaupa Müüjale, arvestatakse selles lõikes sätestatud tähtaega tagastamise päevast. Käesolevate Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et raha tagastatakse Ostja pangakontole, kui Ostja ja Müüja pole kokku leppinud teisiti.

11.4.8. Tahtlikult või hooletusest kahjustatud (kemikaalide, vee, lahtise leegi, kõrge temperatuuri, teravate esemete jms tõttu) kahjustatud kaupade eest või kui on rikutud kauba kasutamise või ladustamise reegleid või kaupa on kuritarvitatud või väärkasutatud .

11.4.9. Eraldi reeglid halva kvaliteediga kaupade tagastamiseks Müüja poolt võidakse sätestada neile lisatud garantiidokumentides. Selliseid Müüja rakendatavaid tagastuseeskirju kohaldatakse niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus nende Reeglitega. Nende reeglite ja vastava müüja rakendatud reeglite vaheliste vastuolude korral on ülimuslikud need reeglid.

 

11.5. Kauba vahetamine ja tagastamine erinevate kaupade tarnimisel

 

11.5.1. Kui Ostjale on üle antud vale kaup, peab Ostja sellest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) tööpäeva jooksul teavitama Hookahshop.lt e-posti teel. kirja teel info@hookahshop.lt või helistades +370 692 26633. Tarnitud mittekauba kohta teabe saamisel teavitab Hookahshop.lt Müüjat, kes kohustub sellisele kaubale omal kulul järgi tulema ja sobiva kaubaga asendama. Juhul, kui Müüjal ei ole tellitud kaupa, tagastab ta Ostjale kauba eest tasutud raha. Raha tagastatakse Ostjale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on saanud Ostja lepingust taganemise teate ja kui Kaupa Müüjale ei tagastata, arvestatakse käesolevas punktis sätestatud tähtaega. alates tagastamise kuupäevast.

11.5.2. Kauba ja raha tagastamise kord on sätestatud reeglite punktis 11.6.

 

11.6. Kauba ja raha tagastamise kord

11.6.1. Ostjal on õigus Müüjatelt ostetud kauba tagastamiseks pöörduda otse Hookahshop.lt poole.

11.6.2. Ostja võib kauba tagastamise õigust kasutada ainult siis, kui kauba tagastamise tähtaega ei ole ületatud. Kauba tagastamisel Reeglid 11.1. -11,3. Punktides 1–4 sätestatud juhtudel kehtivad lisanõuded: kaup ei ole kahjustatud ega välimuselt oluliselt muutunud ega ole kasutatud - kõik tagastatud kaubad peavad olema varustatud ehtsate etikettide, kaitsekottide ja originaalpakenditega.

11.6.3. Kõik kingitused, mis kingiti koos ostetud tootega, tuleb tagastada samal ajal, välja arvatud juhul, kui ostetud toode tagastatakse selle kvaliteedi puuduste tõttu, ja kingitused, millega kaasneb selle olemus toote ostmise ja toote defektimise päeva vahel. on tarbitud või selliste kingituste aegumiskuupäev on lõppenud.

11.6.4. Kauba tagastamisel peab Ostja märkima saatja aadressi ja pakkima kauba korralikult, et see saatmise ajal ei kahjustaks. Müüjal, kellelt Ostja kauba ostis, on õigus puudustega tagastatud kauba eest raha mitte tagastada. Müüja ei vastuta pakendite eest, mille Ostja on saatnud ebaõigesti pakendatud vale aadressiga, samuti kui pakid olid Müüjale tagastamise ajal kadunud või kahjustatud.

11.6.5. Kui Ostja on ostnud Hookahshop.lt kaubakomplekti, peab ta kogu kaubakomplekti Müüjale tagastama, st Ostja võib kauba tagastamiseks ette nähtud õigusi kasutada ainult kõigi komplektis olevate kaupade suhtes. Juhul kui vähemalt üks komplektis olevatest kaupadest ei vasta Reeglite punktis 11.6.2 sätestatud nõuetele, on Müüjal õigus keelduda kogu tagastatava kaubakomplekti vastuvõtmisest.

11.6.6. Pärast Reeglite punktides 11.1-11.5 sätestatud õiguste kasutamist peab Ostja täitma Reeglites sätestatud nõudeid kauba tagastamise kohta ja järgima neis sätestatud korda.

11.6.7. Ostja saab Kauba tagastada, toimetades need Hookahshop.lt kauplustesse, tagastades need kullerite vahendusel aadressile Hookahshop.lt. Kaup tuleb tagastada Müüjale Müüja poolt Ostjale esitatud arvel märgitud aadressil või Hookahshop.lt kaudu. Raske kauba (kauba kvaliteedi hindamiseks, muutmiseks, parandamiseks või tagastamiseks) Müüjale tarnimise korra ja tingimused lepib Ostja eraldi kokku Müüjaga Hookahshop.lt vahendusel telefoni või e-posti teel. kirja teel info@hookahshop.lt või Ostja toimetab need otse Müüjale.

11.6.8. Kui Ostja on kasutanud Reeglite punktides 11.1, 11.3-11.5 kehtestatud õigusi, tagastatakse raha talle 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast Ostja teate saatmist Müüjale ja kui Ostja ei ole tagastanud päeva. Kui Ostja on kasutanud täiendavat raha tagastamise garantiid, kehtib talle 30 (kolmekümne) kalendripäeva raha tagasi periood, mis arvutatakse alates kauba müüjale tagastamise päevast.

11.6.9. Käesolevate Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et raha tagastatakse Ostja pangakontole, kui Ostja ja Müüja pole kokku leppinud teisiti.

11.6.10. Pärast Reeglite punktides 11.1.-11.3 kehtestatud õiguste kasutamist tagastatakse Ostjale: kauba hind, haldustasu, kui see on olemas. Tarnekulusid ei tagastata. Pärast Reeglite punktides 11.4-11.5 kehtestatud õiguste kasutamist hüvitatakse Ostjale: kauba hind, haldustasu, kui see on olemas, kauba kohaletoimetamise kulud, Kauba tagastamise kulud ei hüvitata.

11.6.11. Müüjal on õigus mitte tagastada tarbija makstud summasid enne, kui kaup on üle viidud Hookahshop.lt-le ja kui Müüjat ei ole kontrollitud Reeglite punkti 11.6.2 täitmise üle.

 

 1. Vastutus

12.1. Ostja vastutab Hookahshop.lt abil tehtud ebaseaduslike toimingute eest.

12.2. Registreeritud ostja vastutab oma sisselogimisandmete säilitamise ja / või edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui Hookahshop.lt pakutavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on sisse loginud Hookahshop.lt lehele Ostja sisselogimisandmeid kasutades, peab Müüja seda isikut Ostjaks.

12.3. Müüja vabaneb igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Ostja ei ole Müüja soovitusi ja tema kohustusi arvesse võtmata tutvunud käesolevate Reeglite, Privaatsuspoliitika, www.Hookahshop.lt kasutuseeskirjadega, kuigi talle selline võimalus anti.

12.4. Kui Hookahshop.lt pakub linke teistele kolmandate isikute veebisaitidele, siis Hookahshop.lt ei taga, et nendel linkidel klõpsates kuvatav teave on õige, täielik või täpne. Kolmandad isikud vastutavad kolmandate isikute esitatud teabe sisu, õigsuse, täielikkuse ja täpsuse eest. Hookahshop.lt ei ole kohustatud kontrollima edastatud või salvestatud välist teavet ega tuvastama ebaseaduslikke tegevusi.

12.5. Hookahshop.lt ei vastuta vastastikuste kohustuste nõuetekohase täitmise eest Ostja ja Müüja vahel, kelle kaupu või teenuseid Ostja Hookahshop.lt kaudu tellib.

 

 1. Hookahshop.lt rakendab turundustööriistu

13.1. Müüja võib algatada Hookahshop.lt-s oma äranägemise järgi erinevaid kampaaniaid või mänge.

13.2. Hookahshop.lt-l on õigus ühepoolselt, ilma eraldi teavitamiseta, muuta kampaaniate või mängude tingimusi ning need ka tühistada.

 

 1. Teabevahetus

14.1. Kogu suhtlus, mis on seotud kauba ostmisega Hookahshop.lt abil, toimub kauba Müüjast sõltumata Hookahshop.lt kaudu, Hookahshop.lt e-kaubanduse veebisaidil täpsustatud kontaktide kaudu. Juhul, kui Ostja ja Müüja teostavad kaubaga seotud suhtlust muul viisil kui Hookahshop.lt kaudu, ei võta Hookahshop.lt endale mingit vastutust ja riski, mis sellisest suhtlusest tuleneda võib.

14.2. Hookahshop.lt käesolevad reeglid, www. Vastavalt Hookahshop.lt kasutustingimustele ja privaatsuseeskirjadele saadetakse kõik teated Ostja registreerimisel või kauba tellimisel Ostja määratud e-posti aadressile või SMS-i teel Ostja määratud telefoninumbrile.

 

 1. Lõppsätted

15.1. Need reeglid on koostatud vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele.

15.2. Nende reeglite alusel tekkivate suhete suhtes kohaldatakse Leedu Vabariigi seadusi.

15.3. Kõik käesoleva eeskirja rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui 20 (kahekümne) kalendripäeva jooksul kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

15.4. Juhul, kui Ostja ei nõustu Müüja koostatud ja Hookahshop.lt-le edastatud ostja kirjaliku pretensiooni vastusega, võib Ostja (füüsiline isik, tarbija) esitada oma taotluse / kaebuse Hookahshop.lt-st ostetud kauba kohta riiklikule tarbijaõiguste kaitseteenistusele (Vilniaus tn. 25, 01402 Vilnius, e-post office@vvtat.lt, telefon 85 262 67 51, faks (85) 279 1466, veebisait www.vvtat.lt (ka riikliku tarbijaõiguste kaitse talituse territoriaalsetele allüksustele maakondades) - või täitke taotlusvorm EGS-i platvormil https://ec.europa.eu/odr/.