Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi e-veikalā “Hookahshop.lt”

Atjaunināts 2020. gada 5. augustā 

Citas lapas:

CILVĒKU SMĒĶĒŠANAS ORGANIZĀCIJA

ATGRIEŠANAS UN GARANTIJAS REMONTS

PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. Definīcijas

1.1. Pārdevējs - Preču pasūtījumā norādīta fiziska vai juridiska persona, kuras preces saskaņā ar šiem Noteikumiem tiek pārdotas vietnē www.Hookahshop.lt un kura ir atbildīga par Pircēja iesniegtā pasūtījuma izpildi. Preču pasūtījumā norāda ziņas par Pārdevēju, ar kuru tiek noslēgts attiecīgo preču pirkšanas un pārdošanas līgums saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.2. Hookahshop.lt - vietne, kas atrodas www.Hookahshop.lt, kur pārdevēju preces pārdod un administrē Valsts nodokļu inspekcija pie Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas, reģistrēts pastāvīgā uzņēmuma uzņēmums: LBA PROJEKTAI, uzņēmuma kods: 05611977, PVN maksātāja kods: LT100013365018 , pasūtīšana pa pastu vai pārdošana tiešsaistē, kods saskaņā ar NACE 2. red. * juridisko, juridiskās adreses adresi Architektų str. 87-50, LT- 04207 Viļņa. Hookahshop.lt šajos Noteikumos tiek saprasts arī kā Pārdevējs saistībā ar viņa pārdotajām precēm.

1.3. Pircējs - 1) rīcībspējīga fiziska persona, tas ir, persona, kas sasniegusi pilngadību un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu; 2) nepilngadīgais vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kuram ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, ja vien viņš nav emancipēts; 3) juridiska persona.

1.4. Puses - Pircējs un Pārdevējs kopā.

1.5. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); "identificējama fiziska persona" ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši izmantojot tādu identifikatoru kā vārds, personas kods, atrašanās vietas un interneta identifikators vai viens vai vairāki šīs fiziskās personas fiziskie identifikatori, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes īpašības.

1.6. Noteikumi ir šie “Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi vietnē Hookahshop.lt”, kas tiek piemēroti katram Hookahshop.lt veiktajam Pircēja pirkumam un katram pirkuma un pārdošanas līgumam, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju.

1.7. Konts - reģistrācijas Hookahshop.lt rezultāts, pamatojoties uz Pircēja www.Hookahshop.lt lietošanas noteikumiem, kā rezultātā tiek izveidots Pircēja personīgais konts (konts), kas aizsargā viņa personas datus un pasūtījumu vēsturi.

1.8. Privātuma politika - Hookahshop.lt apstiprināts dokuments, kurā sniegti pamatnoteikumi Personas datu vākšanai, glabāšanai, apstrādei un glabāšanai, izmantojot Hookahshop.lt Privātuma politika neattiecas uz Personas datu apstrādi, ja šādus datus apstrādā Pārdevējs. Personas datu apstrādi Pārdevējs veic Pārdevēja noteiktajā kārtībā. Pirms preču iegādes un šī līguma noslēgšanas ar Pārdevēju Pircējam rūpīgi jāizlasa Pārdevēja piemērotā personas datu apstrādes politika.

1.9. Līgums - starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais attiecīgo Preču pirkšanas un pārdošanas līgums, kas tiek uzskatīts par noslēgtu no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža, tas ir, no pasūtījuma iesniegšanas brīža. Tiek uzskatīts, ka katra Līguma, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, nosacījumi ir identiski šo Noteikumu noteikumiem un puses vienmēr izpilda šādus Līgumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.10. Pasūtījums - Preču pasūtījums, kurā norādītas Preces, kuras Pircējs vēlas iegādāties no Pārdevēja un kas norādītas tajā pašā pasūtījumā.

 

 1. Vispārīgi noteikumi

2.1. Pircējs apstiprina Noteikumus, iepazīstoties ar tiem un atzīmējot izvēles rūtiņu blakus paziņojumam "Esmu izlasījis Hookahshop.lt preču pirkšanas un pārdošanas noteikumus un piekrītu tiem". Šādi apstiprinātie Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kurā noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču pirkšanas un samaksas nosacījumi, piegādes un atgriešanas procedūras, pušu atbildība un citi nosacījumi, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu vietnē Hookahshop.lt.

2.2. Izveidojot kontu vietnē Hookahshop.lt, Pircējs pirmās reģistrācijas laikā apstiprina Noteikumus. Pēc tam, kad Pircējs ir apstiprinājis Noteikumus pirmās reģistrācijas laikā (konta izveide), Noteikumi attiecas uz visiem Hookahshop.lt veiktajiem Pircēja pirkumiem un uz visiem pirkšanas un pārdošanas līgumiem, kas noslēgti ar Pārdevējiem pirms atjaunināto Noteikumu publicēšanas. Pēc Noteikumu atjaunināšanas tie tiks piemēroti saskaņā ar šajā klauzulā aprakstīto procedūru no to publicēšanas vietnē Hookahshop.lt.

2.3. Tikai Pircējiem, kā noteikts Noteikumu 1.3. Punktā, ir tiesības pirkt vietnē Hookahshop.lt. Apstiprinot Noteikumus un iepazinies ar Privātuma politiku (Noteikumu 2.4. Punkts) un Noteikumiem par Hookahshop.lt lietošanu, Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces no Hookahshop.lt.

2.4. Hookahshop.lt ir tiesības nepieciešamības gadījumā vai apstākļos, kas paredzēti Lietuvas Republikas tiesību aktos, mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus. Pircēji par to tiks informēti, piesakoties kontā vai Hookahshop.lt, pērkot preces no izvēlētā Pārdevēja pēc tam, kad stāsies spēkā Noteikumu jaunā versija.

2.5. Pircējam ir jāizlasa Hookahshop.lt apstiprinātā un publiski izziņotā konfidencialitātes politika. Pircēja personas dati tiks nodoti arī Pārdevējam, no kura Pircējs pērk Preces, un šādi Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Pārdevēja pasūtījumu, kā arī saskaņā ar drošības saistībām starp Hookahshop.lt un Pārdevēju.

2.6. Ja Pārdevējam ir tiesības vai pienākums sniegt Pircējam informāciju vai dokumentus pa e-pastu, visos gadījumos Pircējs ir atbildīgs par Pārdevēja sniegšanu ar derīgu Pircējam piederošo e-pasta adresi.

 

 1. Preču pasūtīšana, pirkšanas un pārdošanas tiesisko attiecību nodibināšanas brīdis

3.1. Pircējs var pasūtīt preces vietnē Hookahshop.lt, izvēloties vienu no šīm metodēm:

3.1.1. reģistrējoties tiešsaistē vietnē Hookahshop.lt (ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli);

3.1.2. tālrunis;

3.1.3. veikalos.

3.2. Pasūtot preces vienā no Noteikumu 3.1.1. - 3.1.2. Punktā norādītajiem veidiem, Pircējam attiecīgajos Hookahshop.lt sistēmā norādītajos informācijas laukos ir jānorāda personas dati, kas nepieciešami preču pareizai pasūtīšanai, kurus Hookahshop.lt apstrādā saskaņā ar Privātuma politiku.

3.3. Pasūtījumi par precēm, kas iesniegti pa tālruni vai veikalos, tiek izpildīti saskaņā ar Noteikumiem un uz tiem attiecas Privātuma politikas noteikumi. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt Noteikumiem un to piemērošanai.

3.4. Kad Pircējs, izvēlējies iegādāto preci vai pakalpojumu un izveidojis iepirkumu grozu, veic visus pasūtījuma soļus, no kuriem pēdējais ir maksājuma veida izvēle un apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka Pārdevējam un Pircējam ir pirkuma un pārdošanas līgums. Par pasūtījuma apstiprinājumu Pircējs tiek informēts, iesniedzot paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pastu. Pārdevējs nosūta Pircējam saiti uz piemērojamajiem Noteikumiem kopā ar pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

3.5. Apstiprinot Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka pasūtītās preces instrukcija lietuviešu valodā jāsniedz ne vēlāk kā preču piegādes brīdī uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. Visa būtiskā informācija par produktu un tā īpašībām ir sniegta Pārdevēja preces aprakstā Hookahshop.lt.

3.6. Katra Pircēja pasūtījums tiek glabāts vietnē Hookahshop.lt un Pārdevēja datu bāzē saskaņā ar viņu privātuma politikā noteikto kārtību.

 

 1. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus vietnē Hookahshop.lt saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību.

4.2. Pircējam ir tiesības anulēt pasūtījumu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.3. Pircējam ir tiesības atteikties no Līguma šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.4. Pircējam ir tiesības mainīt vai atgriezt iegādāto preci Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.5. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, Hookahshop.lt Lietošanas noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

 

 1. Pircēja pienākumi

5.1. Izmantojot Hookahshop.lt, Pircējam ir jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika, Hookahshop.lt lietošanas noteikumi, citi Hookahshop.lt skaidri norādītie nosacījumi un nav jāpārkāpj Lietuvas Republikas tiesību akti.

5.2. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un jāpieņem tie šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Izvēlējies saņemt preces Veikalā, Pircējam tās jāpaņem izvēlētajā Veikalā saskaņā ar Noteikumos noteiktajiem noteikumiem.

 

 1. Pārdevēja tiesības

6.1. Pārdevējam un Hookahshop.lt ir tiesības anulēt savu pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam, ja Pircējs, izvēloties Noteikumu 8.2.1. Vai 8.2.2. Punktā paredzētos maksājuma veidus, 3 (trīs) darba dienu laikā nemaksā par precēm.

6.2. Kad Pircējs izvēlas Noteikumu 8.2.3. Punktā paredzēto maksājuma veidu, Pārdevējam ar Hookahshop.lt starpniecību ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto informāciju, ja rodas neskaidrības par pasūtījumā sniegto informāciju. Šajā gadījumā preču piegādes termiņš sāk skaitīt no saziņas ar Pircēju dienas. Pircēja pasūtījumu var atcelt bez iepriekšēja brīdinājuma, ja: i) ja Pārdevējs 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas nesazinās ar Pircēju, vai ii) ja Pircējs nesniedz Pārdevējam pieprasīto informāciju Pārdevēja norādītajā laikā, vai iii) ja Pircējs nedod Pārdevējam piekrišanu datu pārbaude.

6.3. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem bez Pircēja atsevišķas piekrišanas sadalīt viņa izvēlēto preču pirkumu (grozā konkrēta pārdevēja preces) atsevišķos pasūtījumos, ja vien Pircējs nevēlas iegādāties preces grozā pirms pasūtījumu veikšanas. Šāda sadalījuma gadījumā papildu pakalpojumu cena par konkrētu pasūtījumu (piemēram, piegāde, piegāde utt.) Tiek sadalīta atbilstoši atsevišķiem pasūtījumiem un tiek aprēķināta katram pasūtījumam atsevišķi, un tāpēc tā var atšķirties no pakalpojumu cenas, kas norādīta konkrētās preces aprakstā. Pārdevējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos noteikumos, konfidencialitātes politikā, citos Hookahshop.lt dokumentos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

 

 1. Pārdevēja pienākumi

7.1. Pārdevējs apņemas izpildīt Pircēja pasūtījumus šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un sazināties ar Pircēju, izmantojot Hookahshop.lt vietni, un nekad nekomunicēt ar Pircēju, izmantojot citus kanālus, ja vien tas nav tieši paredzēts šajos Noteikumos vai Hookahshop.lt vietnē. Pircējs un Pārdevējs ar šo skaidri apstiprina, ka jebkāda saziņa par pasūtījuma izpildi, kas veikta ārpus Hookahshop.lt vietnes (sistēmas), pusēm nav saistoša un nav obligāta.

7.2. Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami sniegt Pircējam Hookahshop.lt sistēmā Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.228-7 pantā noteikto informāciju.

7.3. Pārdevējs un Hookahshop.lt apņemas ievērot Pircēja privātumu, apstrādāt Pircēja personas datus tikai saskaņā ar Noteikumiem, Privātuma politiku, Hookahshop.lt Lietošanas noteikumiem un Lietuvas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

7.4. Hookahshop.lt apņemas pirms pasūtījuma iesniegšanas informēt Pircēju par pasūtījuma izpildei būtisko Hookahshop.lt funkciju apturēšanu vai izbeigšanu, kā arī Noteikumu 6.2.-6.3. Informācijas iesniegšana Hookahshop.lt kontā vai Hookahshop.lt e-komercijas vietnē tiek uzskatīta par piemērotu informāciju. Kad Pircēja pasūtījums jau ir pieņemts izpildei, Pircējs tiek informēts par šī pasūtījuma izpildei būtisko Hookahshop.lt funkciju apturēšanu vai pārtraukšanu, izmantojot kādu no Pircēja norādītajām kontaktinformācijām (pa tālruni, sms vai e-pastu).

7.5. Saskaņā ar Noteikumos paredzētajiem nosacījumiem Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces un pieņemt Pircēja atgrieztās preces.

7.6. Gadījumā, ja pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nespēj piegādāt pasūtīto preci Pircējam, Hookahshop.lt var viņam piedāvāt līdzīgu vai līdzīgu preci, ko pārdod cits pārdevējs, informējot par to, izmantojot vienu no Pircēja norādītajām kontaktinformācijām (pa tālruni, īsziņu vai e-pastu). Ja Pircējs nepiekrīt aizstāt ar līdzīgu vai līdzīgu citu Pārdevēju pārdotu preci, Pārdevējs, kurš nespēj piegādāt Pircēja izvēlētās preces, apņemas 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudu, ja tā ir samaksāta, un visos gadījumos atcelt rīkojumu.

7.7. Gadījumā, ja 3 (trīs) darba dienu laikā no piedāvājuma iesniegšanas Pircējs, izmantojot vienu no Hookahshop.lt e-komercijas vietnē norādītajiem kontaktiem, ir apstiprinājis, ka piekrīt mainīt produktu citam Pārdevējam, sākotnējais Pārdevējs apņemas atgriezties Pircējam. prece, kuru sākotnējais Pārdevējs nespēj piegādāt un kompensēt cenu starpību.

7.8. Pārdevējam, nepiekrītot Pircēja prasībām, jāsniedz Pircējam detalizēta argumentēta rakstiska atbilde ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja pieteikuma saņemšanas dienas caur Hookahshop.lt, ja Lietuvas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktos nav noteikts citādi.

7.9. Pārdevējs apņemas izpildīt citas saistības, kuras Pārdevējam uzliek Noteikumi un Lietuvas Republikas tiesību akti.

 

 1. Preču cenas, maksāšanas kārtība un noteikumi

8.1. Preču cenas vietnē Hookahshop.lt ir norādītas eiro, ieskaitot tajā laikā spēkā esošo PVN summu saskaņā ar tiesību aktiem un citiem nodokļiem, ja tādi ir.

8.2. Pircējs var norēķināties par pasūtītajām precēm vienā no šiem veidiem (izvēle var būt ierobežota, tāpēc blakus attiecīgajam pasūtījumam norādīts galīgais attiecīgajam pasūtījumam piemērojamo apmaksas veidu saraksts):

 

8.2.1. izmantojot elektronisko banku;

8.2.2. Bankas pārskaitījums;

8.2.3. skaidra nauda vai bankas karte preču piegādes / savākšanas laikā;

8.2.4. citos veidos, kas norādīti vietnē Hookahshop.lt

 

8.3. Kad Pārdevējs saņem samaksu par precēm vai saņem pirkuma finansējuma apstiprinājumu (kad tiek piemērota šāda apmaksas metode un ja Pircējs ir izvēlējies Noteikumu 8.2.4. Punktā noteikto maksājuma veidu), tiek apstiprināts preču pasūtījums.

8.4. Apstiprinot Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka pirkuma dokumentus - PVN rēķinus, kas vienlaikus ir arī precēm piemērojamie garantijas dokumenti, var fiziski iesniegt precei vai elektroniski uz Pasta reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi tūlīt pēc pasūtījuma veikšanas. PVN rēķinos norāda Pārdevēja rekvizītus, izvēlētās preces, to daudzumu, piešķirtās atlaides, preču galīgo cenu, ieskaitot visus nodokļus, un citus nepieciešamos datus, kas apstiprināti ar grāmatvedību reglamentējošajiem tiesību aktiem.

8.5. Preču cena pēc Pārdevēja pasūtījuma apstiprināšanas var mainīties tikai izņēmuma gadījumos, kad preču cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehnisku kļūdu, acīmredzamu kļūdu labošanas un citu no Pārdevēja neatkarīgu objektīvu pamatotu iemeslu dēļ (pierādījumu gadījumā). Ja šajā gadījumā Pircējs nepiekrīt pirkt preci par jaunu cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, informējot Pārdevēju Hookahshop.lt ietvaros 2 (divu) darba dienu laikā no Hookahshop.lt e-komercijas vietnē norādītajiem kontaktiem. maksā saskaņā ar šādu atcelto pasūtījumu.

 

 1. Preču piegāde

9.1. Pasūtot preces, Pircējs var izvēlēties vienu no preču uzrādīšanas metodēm, kas norādītas Pārdevēja pārdoto preču konkrētajā piedāvājumā.

9.2. Ja Pircējs pasūtījuma laikā izvēlas piegādes mājās pakalpojumus:

9.2.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

9.2.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Pieņemot preces, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība, pase vai jauna parauga vadītāja apliecība). Ja Pircējs pats nepieņem preces, kaut arī preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pārdevējam ir tiesības nodot preces citai personai uz Pircēja norādīto adresi, un Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas Pārdevējam.

9.2.3. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

9.3. Pircējs var bez maksas saņemt preces Hookahshop.lt veikalā. Ja Pircējs, veicot pasūtījumu, izvēlas šādu metodi:

 

9.3.1. Pasūtītās preces jāpaņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs pa e-pastu ir informējis Pircēju, ka preces var saņemt.

9.3.2. Preces var paņemt tikai persona, kas veikusi pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas laikā. Atņemot preces, līdzi jāņem derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība, pase vai jauna parauga autovadītāja apliecība), kas jāuzrāda Hookahshop.lt darbiniekam.

9.4. Ja Pircējs pasūtīšanas laikā izvēlas Preču piegādi uz Omniva pasta nodaļu vai uz LP EXPRESS paku pašapkalpošanās termināli:

9.4.1. Preces, kuru svars nepārsniedz 30 kg, var saņemt Omniva pasta automātos vai LP EXPRESS pašapkalpošanās terminālos. Preces, kuru svars pārsniedz 30 kg, netiek piegādātas pasta nodaļās un paku pašapkalpošanās termināļos.

9.4.2. Sūtījums jāpieņem no Omniva bankomāta 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs pa e-pastu ir informējis Pircēju, ka preces var saņemt. Sūtījums jāpieņem no LP EXPRESS paku pašapkalpošanās termināla 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad kurjers ir informējis Pircēju, ka preces var saņemt.

9.4.3. Piegādes noteikumi un maksa, kas piemērojama Pircējam, ir aprakstīta: LP EXPRESS - https://hookahshop.lt/atsiimkite-siunta-lp-express-siuntu-savitarnos-terminaluose/ un Omniva - https://hookahshop.lt/atsiimkite-siunta-omniva-pastomatuose/.

9.5. Preču aprakstā norādītie piegādes noteikumi ir provizoriski. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar pasūtījuma apstiprinājumā norādītajiem noteikumiem. Piegādes termiņi neattiecas uz gadījumiem, kad nepieciešamās preces neatrodas Pārdevēja noliktavā un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču trūkumu. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu apstākļu dēļ, kurus no Pārdevēja nevar kontrolēt. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes noteikumiem un citiem nosacījumiem. Ja Pārdevējs nepiegādā preces preču pasūtījumā norādītajā termiņā un Puses nevienojas par papildu preču piegādes termiņu, Pircējs var izmantot tiesības atteikt preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pārdošanas līgumu.

9.7. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas noteiktajā laikā tādu trešo personu vainas dēļ, kuras nav saistītas un / vai ir neatkarīgas no Pārdevēja, vai apstākļu dēļ, kurus Pircējs nevar kontrolēt.

9.8. Fiziskas preču savākšanas gadījumā Veikalā - pārbaudiet sūtījuma stāvokli un preces (-es) ar Hookahshop.lt un parakstiet sūtījuma piegādes-pieņemšanas dokumentu. Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis piegādes-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka preces ir labā stāvoklī, bez jebkādiem bojājumiem, kuru cēlonis ir saistīts ar rūpnīcas defektiem, un precē (-ēs) nav neatbilstību. Pamanot, ka piegādātā produkta iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai kā citādi ārēji bojāts), produkts (-i) ir bojāts (-i) un / vai produkts (-i) ir nepareizā konfigurācijā, Pircējam tas jānorāda preces piegādes-pieņemšanas dokumentā preču fiziskas savākšanas gadījumā veikalā - Hookahshop.lt, sastādīt protokolu par brīvas formas sūtījuma un / vai produkta (-u) pārkāpumiem / neatbilstībām. Ja Pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču bojājumiem, kad šādu bojājumu cēlonis nav rūpnīcas defekti un par neatbilstībām preču montāžā tikai tad, ja šīs neatbilstības var atklāt ārējās pārbaudes laikā.

9.9. Preču nejaušas nozaudēšanas vai sabojāšanas risks pāriet uz Pircēju no brīža, kad preces tiek nodotas Pircējam.

9.10. Ja saskaņā ar Noteikumu 9.2. – 9.5. Punktu Pircējs noteiktā termiņā preces nepieņem vai nepiegādā Pircējam un Pircējs ir samaksājis par precēm un to piegādi, pārstāvji sazinās ar Pircēju par citu piegādes laiku un / vai metodi. Ja Pircējs joprojām nesavāc preces vai nepiegādā tās, šādas preces tiek atgrieztas Pārdevējam, pasūtījums tiek atcelts un Pircējam tiek atmaksātas bankas nodevas, atskaitot Pārdevējam piemērojamos bankas maksājumus, bankas piegādes maksu, ja piemērojama, un administratīvo maksu. , kā paredzēts šo noteikumu 8.7. punktā, ja piemērojams.

9.11. Ja saskaņā ar Noteikumu 9.2. – 9.5. Punktu Pircējs noteiktā termiņā preces nepieņem vai nepiegādā Pircējam un Pircējs nav samaksājis par precēm, šādas preces tiek atgrieztas Pārdevējam un pasūtījums tiek atcelts.

 

 1. Produkta kvalitātes garantija un derīguma termiņš

10.1. Katras preces, ko pārdod Pārdevējs Hookahshop.lt, īpašības ir norādītas katrai precei pievienotajā preces aprakstā.

10.2. Pārdevēja piedāvātās preces ir atbilstošas kvalitātes. Produkts atbilst patērētāja pārdošanas līgumam, ja:

10.2.1. produkts atbilst Pārdevēja sniegtajam aprakstam un tam ir tādas pašas īpašības kā pārdevēja sniegtajam produktam kā piemēru vai modeli, reklamējot šo produktu vietnē Hookahshop.lt;

10.2.2. produkts ir piemērots paredzētajam lietojumam;

10.2.3. prece atbilst kvalitātes rādītājiem, kas parasti raksturīgi viena un tā paša veida precēm un kurus Pircējs var pamatoti sagaidīt, pamatojoties uz preces raksturu un ražotāja, viņa pārstāvja vai pārdevēja publiskiem paziņojumiem, tostarp preces reklamēšanu un marķēšanu.

10.3. Ne Pārdevējs, ne Hookahshop.lt nav atbildīgi par to, ka Pārdevēja Hookahshop.lt pārdoto preču izmērs, forma, krāsa vai citi parametri var neatbilst Pircēja izmantotā monitora faktiskajam izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem vai citiem tehniskiem iemesliem, ārpus Pārdevēja kontroles. Preču fotogrāfijas ir paredzētas tikai ilustratīviem nolūkiem un ir ilustratīvas. Oriģinālu izstrādājumu krāsas, uzraksti, parametri, izmēri, izmēri, funkcijas un / vai citas īpašības to vizuālo īpašību dēļ var atšķirties no realitātes, tāpēc, lūdzu, skatiet produkta īpašības, kas norādītas produkta aprakstos. Pircējam ieteicams izlasīt produkta aprakstu.

10.4. Dažādu veidu precēm pārdevējs nodrošina noteiktu laika periodu derīgu kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos vai kopā ar preču rēķinu, kas atbilst garantijas talonam.

10.5. Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo un neierobežo patērētāju tiesības, kuras viņiem uzliek tiesību akti, iegādājoties sliktas kvalitātes preci vai pakalpojumu.

10.6. Pārdevējs nesniedz precēm garantijas uzturēšanas pakalpojumus (izņemot vienkāršas preču darbības pārbaudes, kurām nav nepieciešamas īpašas zināšanas):

10.6.1. ja garantijas servisu nodrošinošais centrs (-i) atrodas ārpus Lietuvas Republikas, Pārdevējs organizē Preču nosūtīšanu uz šādu (-iem) centru (-iem);

10.6.2. ja garantijas servisu nodrošinošais centrs (-i) atrodas Lietuvas Republikā, Pircējs tiek novirzīts uz šādu (-iem) centru (-iem).

 

10.7. Uz informācijas nesējos ietverto informāciju garantija neattiecas. Datu zaudēšanas vai atkopšanas izmaksas netiek segtas.

10.8. Gadījumos, kad tiesību akti nosaka noteiktu derīguma termiņu konkrētām precēm, Pārdevējs apņemas pārdot šādas preces Pircējam tā, lai viņam būtu reāla iespēja izmantot šādas preces pirms derīguma termiņa beigām.

10.9. Tiek sniegta informācija par garantijas nosacījumiem atsevišķiem preču veidiem - https://hookahshop.lt/grazinimas-ir-garantinis-taisymas/.

 

 1. Tiesības atteikties no preču pārdošanas, atgriešanas un apmaiņas līguma

11.1. Tiesības atteikties no pārdošanas līguma:

11.1.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas un pārdošanas līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, nenorādot iemeslu, paziņojot par to Pārdevējam vai Hookahshop.lt, kas informē Pārdevēju par Pircēja lēmumu atteikties no līguma. Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, noslēdzot kādu no līgumiem, kas uzskaitīti Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.22810. Panta 2. punktā.

11.1.2. Pircējs informē Hookahshop.lt par pārdošanas līguma atcelšanu vienā no šādiem veidiem: aizpildot līguma atteikuma veidlapas paraugu vai iesniedzot skaidru paziņojumu, kurā izklāstīts viņa lēmums par līguma atcelšanu. Paziņojums par līguma atcelšanu tiek nosūtīts pa e-pastu. pa pastu info@hookahshop.lt. Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas Hookahshop.lt nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu un informē Pārdevēju.

11.1.3. 14 (četrpadsmit) dienu termiņš, kas paredzēts, lai izmantotu tiesības atteikties no pārdošanas līguma, tiek aprēķināts šādi: a. kad tiek noslēgts pārdošanas līgums, no dienas, kad Pircējs vai viņa norādīta persona, izņemot pārvadātāju, saņem pasūtītās preces; b. ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces no dažādiem Pārdevējiem un preces tiek piegādātas atsevišķi - no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem attiecīgā Pārdevēja preces; c. ja preces tiek piegādātas dažādās partijās vai daļās, no dienas, kad Pircējs vai viņa norādīta persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo partiju vai daļu; d. ja tiek noslēgts līgums par regulāru preču piegādi noteiktā termiņā, no dienas, kad Pircējs vai viņa norādīta persona, kas nav pārvadātājs, saņem pirmās preces.

11.1.4. Ja Pircējs ir atteicies no pirkšanas un pārdošanas līguma pirms produkta piegādes viņam, Pircējam par to jāinformē, izmantojot Hookahshop.lt vietnē norādītos kontaktus. Pircēja atteikums tiek formalizēts kā pasūtījuma noraidīšana un Pārdevējs tiek informēts par to.

11.1.5. Ja Pircējs ir atteicies no pirkšanas un pārdošanas līguma pēc tam, kad preces jau ir piegādātas, vai ir to atsaucis, tiek piemēroti Noteikumu 11.6.

11.2. Pārdevējam ir papildu naudas atmaksas garantija

11.2.1. Pēc 14 (četrpadsmit), bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no preču piegādes vai saņemšanas dienas Pircējam ir tiesības izmantot Pārdevēja Pircējam sniegto papildu naudas atmaksas garantiju, ja visām atgrieztajām precēm ir autentiskas etiķetes, aizsargmaisi un oriģināls iepakojums. iepakojums nav bojāts, proti, preces nav zaudējušas izskatu.

11.2.2. Par nodomu izmantot šo garantiju Pircējam jāpaziņo 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preces nodošanas Pircējam dienas. Ziņa tiek nosūtīta pa e-pastu. pa pastu info@hookahshop.lt, paziņojumā jānorāda atgrieztās preces.

11.2.3. Ja paziņojums tiek veikts 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas Pircējam, tiek piemēroti Noteikumu 11.1.

11.2.4. Ja paziņojums tiek sniegts pēc 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu termiņa beigām, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas Pircējam, Pircējs sedz visas izmaksas un riskus, kas saistīti ar preču atgriešanu. Visos gadījumos preces ir jāatdod attiecīgajam Pārdevējam pirms 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu perioda beigām no preču piegādes vai savākšanas dienas.

11.2.5. Pircējam ir tiesības atgriezt preces, nosūtot tās uz Hookahshop.lt e-komercijas vietnē norādītajām adresēm vai atvedot tās uz Hookahshop.lt veikalu.

11.2.6. Pārdevēja papildu naudas atmaksas garantiju nevar izmantot, ja tiek pasūtītas šādas preces:

11.2.6.1. iesaiņotas preces, kuras pēc piegādes ir izpakotas un kuras nav piemērotas atgriešanai veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ;

11.2.7. Preču un naudas atdošanas kārtība ir paredzēta Noteikumu 11.6.

11.3. Noteikumi par atbilstošas kvalitātes preču apmaiņu un atgriešanu

11.3.1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces piegādes dienas viņam aizstāt nopirktās preces ar līdzīgām dažāda izmēra, formas, krāsas, modeļa vai pilnīguma precēm. Ja, veicot preču apmaiņu, ir cenu atšķirība, Pircējam jāmaksā Pārdevējam atbilstoši pārrēķinātām cenām. Pircēja paziņojums par vēlmi izmantot šajā Noteikumu punktā paredzētās tiesības ar norādītajām atgrieztajām precēm tiek nosūtīts pa e-pastu. e-pastu HookahShoplt@gmail.com.

11.3.2. Saņemot preces, Pārdevējs apņemas tās aizstāt ar tām pašām precēm tikai pēc Pircēja norādītās formas, izmēra, krāsas, modeļa vai pilnīguma. Ja Pārdevējam nav nomaiņai piemērotas preces, viņš par preci samaksāto naudu atdod Pircējam. Nauda tiek atgriezta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par vēlmi izmantot šīs tiesības, un, ja Prece netiek atgriezta Pārdevējam, šajā punktā paredzētais termiņš tiek aprēķināts no preces atgriešanas dienas.

11.3.3. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta Pircēja bankas kontā, ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādi.

11.3.4. Preču un naudas atdošanas kārtība paredzēta Noteikumu 11.6.punktā.

11.4. Noteikumi par sliktas kvalitātes preču apmaiņu un atgriešanu

11.4.1. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, zemas kvalitātes preces tiek aizstātas, atgrieztas Noteikumos noteiktajā kārtībā un ņemot vērā Lietuvas Republikas tiesību aktu prasības.

11.4.2. Ja Pircējs ir iegādājies nepiemērotas kvalitātes preces un to ir norādījis piegādes-pieņemšanas dokumentā (ja tas nav marķēts, tiek piemēroti Noteikumu 11.3.punkta nosacījumi) vai preču neatbilstoša kvalitāte ir saistīta ar ražošanas defektu vai neatbilstību ražotāja specifikācijām, un pēc savas izvēles var prasīt:

11.4.2.1. ka Pārdevējs saprātīgā laikā bez maksas novērš preču trūkumus, ja defektus var novērst;

11.4.2.2. attiecīgi samazināt pirkuma cenu;

11.4.2.3. ka prece tiek aizstāta ar analogu piemērotas kvalitātes preci, izņemot gadījumus, kad defekti ir nelieli vai tie radušies Pircēja vainas dēļ;

11.4.2.4. atgriezt samaksāto cenu un atteikties no pārdošanas līguma, ja nepareizas kvalitātes preču pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.

 

11.4.3. Pircējs var izvēlēties tikai vienu no Noteikumu 11.4.2.punktā paredzētajiem aizsardzības līdzekļiem. Atgriežot preces Pārdevējam, Pircējam jāizdara izvēle. Ja Pircējs nav spējis ieviest 11.4.2.punktā paredzēto metodi, Pārdevējs piedāvā alternatīvu metodi, kas paredzēta 11.4.2.punktā. Pircējam nav tiesību mainīt izvēlēto pārsūdzības metodi. Pircējam nav tiesību lauzt pārdošanas līgumu, ja preces defekts ir nenozīmīgs.

11.4.4. Lai pircējs varētu atgriezt preces, ir jāievēro šādi nosacījumi:

 

11.4.4.1. paziņot par to Pārdevējam pa rēķinā norādīto kontaktpersonu vai Hookahshop.lt e-pastu. pa pastu info@hookahshop.lt, Paziņojumā jānorāda atgrieztās preces;

11.4.4.2. iesniegt preču iegādes dokumentu, galvojumu apliecinošu dokumentu (ja tas ir izsniegts);

11.4.4.3. iesniedziet brīvas formas pieteikumu un iesniedziet to vietnē Hookahshop.lt.

 

11.4.5. Pircējs var izmantot tiesības atgriezt neapmierinošas kvalitātes preces tās kvalitātes garantijas termiņā, kas noteikts preču pirkšanas dokumentā, kuru nosaka Pārdevējs, no kura Pircējs preces iegādājās.

11.4.6. Pircējam ir jāmaksā par piegādes un atgriešanas izmaksām, un Pārdevējam, pārliecinoties, ka preces ir atgrieztas nepareizas kvalitātes dēļ, jāatdod Pircējam radušās piegādes un atgriešanas izmaksas, izņemot Noteikumos paredzētos izņēmumus. Atgriežot preces, jāievēro Noteikumu 11.6.

11.4.7. Nauda tiek atgriezta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par nepareizas kvalitātes precēm, un, ja Pircējs preces neatdod Pārdevējam, šajā punktā noteiktais termiņš tiek aprēķināts no preces atgriešanas dienas. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta Pircēja bankas kontā, ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādi.

11.4.8. Neatmaksājama naudas atmaksa par precēm, kuras ir tīši vai nolaidības dēļ sabojātas (pakļautas ķīmiskām vielām, ūdenim, atklātai liesmai, augstām temperatūrām, asiem priekšmetiem utt.) Vai ja ir pārkāpti preču lietošanas vai uzglabāšanas noteikumi vai preces ir nepareizi vai nepareizi izmantotas .

11.4.9. Atsevišķi noteikumi par neapmierinošas kvalitātes preču atgriešanu, ko veic Pārdevējs, var būt pievienoti garantijas dokumentos. Šādi Pārdevēja piemērotie preču atgriešanas noteikumi tiek piemēroti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem Noteikumiem. Ja rodas neatbilstība starp šiem Noteikumiem un attiecīgā Pārdevēja piemērotajiem noteikumiem, šie Noteikumi ir noteicošie.

 

11.5. Preču nomaiņa un atgriešana pēc dažādu preču piegādes

 

11.5.1. Ja Pircējam tika piegādātas nepareizas preces, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā par to jāpaziņo Hookahshop.lt pa e-pastu. pa pastu info@hookahshop.lt vai zvanot pa tālruni +370 692 26633. Saņemot informāciju par piegādāto nepareizo preci, Hookahshop.lt par to informē Pārdevēju, kurš apņemas paņemt šādas preces un par saviem līdzekļiem aizstāt tās ar piemērotām precēm. Gadījumā, ja Pārdevējam nav pasūtītās preces, viņš atgriež Pircējam par preci(-ēm) samaksāto naudu. Nauda tiek atgriezta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par atteikšanos no līguma, un, ja Pircēja Prece netiek atgriezta Pārdevējam, šajā punktā paredzētais termiņš tiek aprēķināts no plkst. dienā Prece tiek atgriezta Pārdevējam.

11.5.2. Preču un naudas atdošanas kārtība ir paredzēta Noteikumu 11.6.

 

11.6. Preču un naudas atdošanas kārtība

11.6.1. Pircējam ir tiesības tieši vērsties vietnē Hookahshop.lt par preču pārdošanu, kas iegādātas no Pārdevējiem.

11.6.2. Pircējs var izmantot tiesības atgriezt preces tikai tad, ja nav nokavēts preču atgriešanas termiņš. Atgriežot preces Noteikumu 11.1. -11,3. Papildu prasības attiecas uz gadījumiem, kas noteikti 1. līdz 4. punktā: preces nav sabojātas vai būtiski izmainītas pēc izskata, kā arī nav izmantotas - uz visām atgrieztajām precēm jābūt autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un oriģinālam iepakojumam.

11.6.3. Visas dāvanas, kas tika pasniegtas kopā ar iegādāto preci, ir jāatdod vienlaikus, ja vien pirktā prece netiek atgriezta tās kvalitātes trūkumu dēļ, un dāvanas, ko pavada tās raksturs, laika posmā no preces iegādes līdz defekta atklāšanas dienai. ir iztērēti vai ir beidzies šādu dāvanu derīguma termiņš.

11.6.4. Atgriežot preces, Pircējam jānorāda sūtītāja adrese un precīzi jāiepako preces, lai sūtīšanas laikā tās netiktu sabojātas. Pārdevējam, no kura Pircējs iegādājās preces, ir tiesības neatdot naudu par precēm, kas atgrieztas ar defektiem. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kurus Pircējs nosūtījis nepareizi iepakotā veidā ar nepareizu adresi, kā arī par to, ka sūtījumi tika nozaudēti vai sabojāti atgriešanās brīdī Pārdevējam.

11.6.5. Ja Pircējs ir iegādājies preču komplektu vietnē Hookahshop.lt, viņam ir jāatdod Pārdevējam viss preču komplekts, proti, Pircējs var izmantot preču atgriešanai paredzētās tiesības tikai attiecībā uz visām komplektā esošajām precēm. Gadījumā, ja vismaz viena no komplektā esošajām precēm neatbilst Noteikumu 11.6.2.punktā paredzētajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt visu atgriezto preču komplektu.

11.6.6. Pēc Noteikumu 11.1.-11.5. Punktā paredzēto tiesību izmantošanas Pircējam ir jāizpilda Noteikumos paredzētās prasības par preču atgriešanu un jāievēro tajos paredzētā kārtība.

11.6.7. Pircējs var atgriezt Preces, nogādājot tās Hookahshop.lt veikalos, atgriežot ar kurjeru starpniecību Hookahshop.lt. Preces ir jāatgriež Pārdevējam uz adresi, kas norādīta Pārdevēja Pircējam norādītajā rēķinā vai caur Hookahshop.lt. Smago preču piegādes (preces kvalitātes novērtēšanai, maiņai, remontam vai atgriešanai) kārtību un nosacījumus Pārdevējam Pircējs saskaņo atsevišķi ar Pārdevēju caur Hookahshop.lt pa tālruni vai e-pastu. pa pastu info@hookahshop.lt vai arī Pircējs tos piegādā tieši Pārdevējam.

11.6.8. Ja Pircējs ir izmantojis Noteikumu 11.1., 11.3-11.5. Punktā noteiktās tiesības, nauda viņam tiek atgriezta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pircēja paziņojums tika nosūtīts Pārdevējam, un ja Pircējs nav atgriezis preces Pārdevējam. dienas. Ja Pircējs ir izmantojis papildu naudas atmaksas garantiju, uz viņu attiecas 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas naudas atmaksas periods, kas tiek aprēķināts no dienas, kad preces tiek atgrieztas Pārdevējam.

11.6.9. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta Pircēja bankas kontā, ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādi.

11.6.10. Pēc Noteikumu 11.1.-11.3.punktā noteikto tiesību izmantošanas Pircējam tiek atgriezta: preču cena, administratīvā maksa, ja tāda ir. Piegādes izmaksas netiek atmaksātas. Pēc Noteikumu 11.4-11.5 punktos noteikto tiesību izmantošanas Pircējam tiek atlīdzināta: preču cena, administratīvā maksa, ja tāda ir, preču piegādes izmaksas, Preču atgriešanas izmaksas netiek atlīdzinātas.

11.6.11. Pārdevējam ir tiesības neatgriezt patērētāja samaksātās summas, kamēr preces nav pārsūtītas uz Hookahshop.lt un Pārdevējs nav pārbaudīts, vai tas atbilst Noteikumu 11.6.2.

 

 1. Atbildība

12.1. Pircējs ir atbildīgs par nelikumīgām darbībām, kas veiktas, izmantojot Hookahshop.lt.

12.2. Reģistrētais Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu glabāšanu un / vai pārsūtīšanu trešajām personām. Ja Hookahshop.lt sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieteikusies Hookahshop.lt, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.

12.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, Privātuma politiku, www.Hookahshop.lt lietošanas noteikumiem, kaut arī viņam tika dota šāda iespēja.

12.4. Ja Hookahshop.lt nodrošina saites uz citām trešo personu vietnēm, tad Hookahshop.lt negarantē, ka informācija, kuru var apskatīt, noklikšķinot uz šīm saitēm, ir pareiza, pilnīga vai precīza. Trešās puses ir atbildīgas par trešo personu sniegtās informācijas saturu, pareizību, pilnīgumu un precizitāti. Hookahshop.lt nav pienākuma pārbaudīt pārsūtīto vai saglabāto ārējo informāciju vai identificēt nelikumīgas darbības.

12.5. Hookahshop.lt nav atbildīgs par savstarpējo saistību pareizu izpildi starp Pircēju un Pārdevēju, kura preces vai pakalpojumus Pircējs pasūta, izmantojot Hookahshop.lt.

 

 1. Hookahshop.lt izmanto mārketinga rīkus

13.1. Pārdevējs Hookahshop.lt var iniciēt dažādas akcijas vai spēles pēc saviem ieskatiem.

13.2. Hookahshop.lt ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma mainīt akciju vai spēļu noteikumus un nosacījumus, kā arī tos atcelt.

 

 1. Informācijas apmaiņa

14.1. Visa saziņa, kas saistīta ar preču iegādi, izmantojot Hookahshop.lt, neatkarīgi no preču Pārdevēja, tiek veikta caur Hookahshop.lt, izmantojot Hookahshop.lt e-komercijas vietnē norādītos kontaktus. Gadījumā, ja Pircējs un Pārdevējs saziņu, kas saistīta ar precēm, veic citos veidos, nevis caur Hookahshop.lt, Hookahshop.lt neuzņemas nekādu atbildību un risku, kas var rasties šādas saziņas dēļ.

14.2. Hookahshop.lt šie noteikumi, www. Saskaņā ar Hookahshop.lt lietošanas noteikumiem un konfidencialitātes politiku visi paziņojumi tiek nosūtīti Pircēja reģistrācijas laikā vai pasūtot preces uz Pircēja norādīto e-pasta adresi vai SMS īsziņā uz Pircēja norādīto tālruņa numuru.

 

 1. Nobeiguma noteikumi

15.1. Šie noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

15.2. Attiecībām, kas rodas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, piemēro Lietuvas Republikas likumus.

15.3. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu īstenošanas, jāatrisina sarunu ceļā. Ja 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

15.4. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt atbildei uz Pircēja rakstisku pretenziju, ko sagatavojis Pārdevējs un nosūtījis Hookahshop.lt, Pircējs (fiziska persona, patērētājs) var iesniegt savu pieprasījumu / sūdzību par Hookahshop.lt iegādātajām precēm Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestā (Vilniaus str. 25, 01402 Viļņa, e-pasts office@vvtat.lt, tālrunis 85 262 67 51, fakss (85) 279 1466, vietne www.vvtat.lt (arī Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienesta teritoriālajām nodaļām novados) - vai aizpildiet pieteikuma veidlapu EGS platformā https://ec.europa.eu/odr/.